Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας στοιχεία, πώς χρησιμοποιούνται, πως προστατεύονται και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται από εμάς.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας οι όροι «Imperial», «εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στην Imperial Brands Hellas Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 300, τ.κ. 15344, Γέρακας, Αττικής, τηλ.: 8001198500 (χωρίς χρέωση), φαξ: 210 6612257, e-mail: hr@gr.imptob.com). Η Imperial Brands Hellas είναι θυγατρική του ομίλου Imperial Brands.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑς, είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει κάθε πληροφορία η οποία σας αφορά. Μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας, την εργασιακή εμπειρία σας κλπ.

Τι προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσάς και για ποιο λόγο;

Είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, για λόγους επιλογής του κατάλληλου προσωπικού για την επιχείρησή μας και για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σας αλλά και για λόγους λειτουργίας της επιχείρησής μας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και για τους εργασιακούς σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρέχονται κατωτέρω.

 

Η επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων είναι απαραίτητη για τον σκοπό της λήψης αποφάσεως σχετικά με τη δημιουργία εργασιακής σχέσης

Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν θα κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς οι οποίοι δεν συνάδουν με αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω, παρά μόνο κατόπιν ενημέρωσής σας και κατόπιν λήψης της άδειάς σας, όπου απαιτείται.

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή τηρούμε για εσάς έχουν παρασχεθεί από είτε απευθείας από εσάς είτε, κάποια ενδέχεται να έχουν προέλθει ή παραχθεί από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα από:

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ

Εάν είστε εγκατεστημένοι σε ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ισχύουν οι κανόνες της Ε.Ε. περί προστασίας δεδομένων, πρέπει να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η νομική βάση της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία από τις ακόλουθες:

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενοι σε περισσότερες νομικές βάσεις, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Τι θα συμβεί αν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν δεν μας παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης υποψηφίων προς πρόσληψη δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τυχόν αίτημα σας για πρόσληψη στην εταιρεία μας.

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποφάσεων και καταχώρησης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ορισμένες φορές πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας, σΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Imperial Brands ή σε εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Κατά την επεξεργασία, ορισμένα πρόσωπα της εταιρίας μας, μεταξύ άλλων υπεύθυνοι προσωπικού, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να πρέπει να κοινοποιηθούν σε άλλα τμήματα της εταιρίας μας, προκειμένου αυτά να εκτελέσουν το έργο τους. Τα πρόσωπα προς τα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να βρίσκονται σε διαφορετική χώρα σε σχέση με εσάς.

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε διαφορετική χώρα, εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή μας προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

·       Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στον Όμιλο Imperial Brands

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρίες του ομίλου Imperial Brands, όπου αυτό είναι απαραίτητο για λόγους που σχετίζονται με την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.

•        Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για λειτουργικούς σκοπούς

Όπως όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ορισμένες φορές συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πιο αποτελεσματικά και να διασφαλίσουμε τη συνεπή μας λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας, διενεργούμε πάντοτε ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κι εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας. Επίσης παρακολουθούμε την απόδοση των τρίτων αυτών συνεργατών μας (και των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους) για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι τρίτοι στους οποίους ανατίθεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτελούν επεξεργασία αυστηρά:

Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας ενημέρωσης, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι νομικοί σύμβουλοι, συνεργάτες εύρεσης προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας και διαχείρισης επιδομάτων.

Ενδέχεται κατά καιρούς ο σχετικός κατάλογος να επικαιροποιείται ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση για τυχόν νέους τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων μας για λογαριασμό μας.

Τυχόν μεταβολές στον κατάλογο αυτό θα κοινοποιούνται σε εσάς με τη μορφή Αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Βλ. ενότητα «Μεταβολές στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» κατωτέρω.

•        Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για κανονιστικούς και/ή νομικούς σκοπούς

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά περίπτωση) σε κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκάστοτε εργατική, ασφαλιστική ή άλλη νομοθεσία.

Όταν λαμβάνουμε αίτημα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ελέγχουμε πάντοτε ότι ο φορέας που υποβάλλει το σχετικό αίτημα χρειάζεται πράγματι να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά των σχετικών δεδομένων.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος

Εάν χρειαστεί να μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρίες του ομίλου Imperial ή σε τρίτους στο εξωτερικό, θα τηρήσουμε πλήρως τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που διέπει τη διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε κατάλληλες διαδικασίες ενώ όπου είναι εφικτό, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες οι οποίες κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν επαρκή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα.

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτό είναι απαραίτητο

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή

Θα διαχειριζόμαστε πάντοτε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά σωστό τρόπο και θα τα τηρούμε απολύτως ασφαλή. Αυτό θα το επιτύχουμε εφαρμόζοντας κατάλληλες πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες κι ελέγχοντας αυστηρά την εφαρμογή τους. Εφαρμόζουμε πειθαρχικές διαδικασίες όπου χρειάζεται, εάν προκύψουν ζητήματα μη συμμόρφωσης.

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτό είναι απαραίτητο

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται σε ένα (1) έτος από την κατάθεση της αίτησής σας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόσληψή σας στην εταιρεία μας.

Αντιθέτως, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησής σας, τα εν λόγω δεδομένα θα περιληφθούν στον ατομικό σας φάκελο και θα τηρηθούν σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες διατήρησης και διαγραφής που ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Θα λάβετε εν συνεχεία ξεχωριστή ενημέρωση σχετικά με την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε και αφορά το προσωπικό μας.

Δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας

Σας παρέχεται μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επικοινωνία

Τρόποι επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τους εξής τρόπους:

Καταγγελία

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μεταβολές της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα τηρούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιημένη και θα σας ενημερώνουμε για τυχόν ουσιώδεις μεταβολές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μελλοντικές αλλαγές θα αναρτηθούν εδώ και όπου είναι απαραίτητο θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είστε ενήμεροι.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, έλαβε χώρα στις 27/03/2023